Delaware Bay Shipyard

Delaware Bay Shipyard photo courtesy of Drew Tomlin